ไทย | English
Dear customer, thank you for offering to feedback on our service. We know that to improve ourselves, we need to know how you feel about our service.
 
Feedback On Canon Service
 
Please specify which area of service you would like to feedback on.
 
Are you rating a particular staff? If yes, please specify below.
Staff:    [Optional]
 
Will you speak well of the above area of events / service / service personnel?
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
definitely
not
definitely
yes
 
Tell us why you say so. How can we improve further?
 
Let us have your contacts.
Name: *
Contact: *
  Email:
  Re-type Email:
       - and -
  Phone:
Company:  
 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.canon.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.canon.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.canon.co.th ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ สำนักงานใหญ่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : E-mail ของ CMT-info@cmt.canon.co.th
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.canon.co.th

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น และการแก้ไขข้อพิพาทไม่เป็นที่พึงพอใจ ลูกค้าสามารถดำเนินการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่เบอร์ 1166