ไทย | English
ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน แคนนอนขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลาแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบริการของเรา เรามีความยินดีที่จะนำข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 
ความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการของแคนนอน
 
กรุณาเลือกสินค้าที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น
 
หากท่านต้องการร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กรุณากรอกชื่อลงในช่องว่างด้านล่าง
ชื่อเจ้าหน้าที่:    [ถ้ามี]
 
ท่านคิดว่าแคนนอนสามารถจัดกิจกรรม /ให้บริการ / พนักงานขายสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้เราปรับปรุง
 
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ชื่อ นามสกุล: *
ติดต่อได้ที่: *
  อีเมล์:
  ยืนยันอีเมล์:
       - และ -
  โทรศัพท์:
บริษัท:  
 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.canon.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.canon.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.canon.co.th ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ สำนักงานใหญ่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : E-mail ของ CMT-info@cmt.canon.co.th
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.canon.co.th

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น และการแก้ไขข้อพิพาทไม่เป็นที่พึงพอใจ ลูกค้าสามารถดำเนินการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่เบอร์ 1166