ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการ
  • บริษัทฯจะมอบสินค้าคืนให้แก่ลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าที่แสดงใบสั่งซ่อมงานนี้เท่านั้น
  • สินค้าที่ส่งซ่อมนอกเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่มีใบรับประกันมาแสดงจะมีค่าบริการและ/หรือค่าอะไหล่ตามที่บริษัทกำหนดสินค้า
  • ที่ส่งซ่อมอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภัยของตัวลูกค้าเองโดยลูกค้ามารับสินค้าคืน และชำระค่าบริการและ/หรือค่าอะไหล่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสั่งซ่อมงานนี้หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วให้ถือว่าลูกค้า ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้แก่บริษัทฯ หรือยินยอมให้บริษัทฯ นำสินค้ามาหักกลบลบหนี้ หรือให้ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าออกจากการเก็บรักษาด้วยวิธีใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ ซึ่งใน กรณี นี้ลูกค้าไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายหรือดำเนินการทางกฏหมายใดๆ กับบริษัทฯ
  • บริษัทจะให้การรับประกันสินค้าที่ซ่อมแล้วสำหรับการเสียอย่างเดียวกันในกรณีที่มีการคิดค่าบริการเพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 1 เดือนหรือในกรณีที่มีการคิดอะไหล่ด้วยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ .........เดือน แล้วแต่กรณี
  • การรับประกันการซ่อมนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์,อะไหล่หรือวัสดุลอกเลียนแบบใดๆ ที่ไม่ใช่ของแท้ของแคนนอน
  • อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนจากการซ่อม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนให้แก่ลูกค้า
  • หากราคาประเมินการซ่อมเกินวงเงินบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและลูกค้าต้องยืนยัน การซ่อมโดย แจ้งต่อบริษัทฯภายใน 7 วันมิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการและคิดค่าบริการในส่วนที่ได้ดำเนินการแล้วตามความเหมาะสม
  • เมื่อสินค้าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่ให้ไว้ ในใบสั่งซ่อมงานนี้ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน บริษัทฯถือว่าได้ทำการแจ้งลูกค้า อย่างถูกต้องและลูกค้ารับทราบการแจ้งนั้นแล้ว
  • ในกรณีที่มีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดมากับสินค้า เช่น memory card ทางบริษัทฯ จะระบุรายละเอียดไว้ในใบสั่งซ่อมงานนี้ และคืนอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าโดยลูกค้าต้องเซ็นต์รับอุปกรณ์ดังกล่าวคืนในใบสั่งซ่อมงานนี้เท่านั้น หากลูกค้าไม่ประสงค์รับอุปกรณ์อื่นๆที่ติดมากับสินค้ากลับไปบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหายของอุปกรณ์และ/หรือข้อมูลใดๆที่อยู่ภายในอุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึงความเสียหายต่อเนื่องและ/หรือความเสียหายทางอ้อม ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ดังกล่าวฯ
  • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการพิเศษอื่นๆ และค่าภาษีอากรต่างๆ เป็นต้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น