ท้าลมฝน! กับโปรแรง แบบไม่มีอะไรกั้น!

รุ่นที่ร่วมรายการ

ราคาแนะนำขาย

โปรโมชั่น

G2010

3,790 บาท (รวมภาษี)

รับฟรี! บัตรกำนัล มูลค่า 100 บาท

G3010

4,490 บาท (รวมภาษี)

รับฟรี! บัตรกำนัล มูลค่า 100 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม:

 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อพรินเตอร์ Canon PIXMA G2010 หรือ G3010 รุ่นและราคาที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น ผ่านช่องทางร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • G2010 กำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 3,790 บาทเท่านั้น

  G3010 กำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 4,490 บาทเท่านั้น

  หากราคาที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต่ำกว่าราคาที่กำหนด ขอสงวนสิทธ์ในการเคลมโปรโมชั่น

 • สงวนสิทธิ์ในการร่วมโปรโมชั่นไม่เกิน 1 เครื่องต่อ 1 ใบกำกับภาษี และ 1 บัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท(กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าทางไปรษณีย์หลังจากตรวจสอบการลงทะเบียนทางไลน์หรือเว็บไซต์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่การลงทะเบียนของลูกค้าครบถ้วนและถูกต้อง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้ของรางวัล
 • หากพบว่าลูกค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย หรือไลน์ @PIXMATHAILAND
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  

หลักฐานการซื้อสินค้าที่ใช้ประกอบการรับของรางวัล :

 1. สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ซึ่งระบุวันที่ซื้อสินค้าแต่ละประเภทภายในช่วงระยะเวลาที่มีโปรโมชั่น (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบิลเขียนมือ และใบเสร็จรับเงินที่ไม่มี VAT ทุกกรณี)*
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือรับรองนิติบุคคล (ในกรณีที่เป็นลูกค้านิติบุคคล)
 3. บัตรรับประกันสินค้า  ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

*ชื่อในใบกำกับภาษีและสำเนาบัตรประชาชนจะต้องตรงกัน เท่านั้น