ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับลูกค้า

วันที่มีผล: 5 พฤษภาคม 2564

ฉบับที่ 1

 

พันธกิจของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว:

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศนโยบายฯ”) จัดทำโดยบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัท” “เรา”ต่อเรา” หรือ ของเรา) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกบริษัทที่ติดต่อกับเรา รวมถึง ลูกค้า พนักงานของบริษัทที่เป็นลูกค้าของเรา ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ทางออนไลน์ และผู้รับบริการของเรา (คุณ)

ประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างของคุณที่เราจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้ ยังอธิบายถึงสิทธิและทางเลือกของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะที่คุณเป็นลูกค้า และช่องทางในการติดต่อเราเมื่อคุณมีข้อสงสัย 

โปรดอ่านประกาศนโยบายฯ นี้ ทั้งฉบับ คุณสามารถเข้าถึงประกาศนโยบายฯ นี้ได้อย่างง่ายดายผ่านทาง https://th.canon 

สิทธิในการแก้ไขประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้

เราอาจจะแก้ไข หรือปรับปรุงประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้ให้ทันสมัยเป็นครั้งคราวเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราสนับสนุนให้คุณศึกษาประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้อย่างละเอียด และเยี่ยมชมเอกสารฉบับนี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้ 

 1. ขอบเขต: ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เราอาจจัดเก็บ หรือได้รับประเภทของข้อมูลที่ระบุด้านล่าง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับโดยตรงจากคุณ หรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านทางบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือบุคคลภายนอกเช่น ผู้แทนขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือหน่วยงานของรัฐ ประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อระหว่างเรากับคุณ และบริการหรือสินค้าที่คุณต้องการจากเราภายในระบบข้อมูล (data ecosystem) ของเรา

 • รายละเอียดส่วนบุคคล เช่นชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ชื่อตำแหน่งงาน ตำแหน่ง ประเภทธุรกิจ สัญชาติ ประเทศที่อาศัย วันเกิด ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนบัตรที่ทางราชการออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขผู้เสียภาษี รายละเอียดตามใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน) ข้อมูลการย้ายถิ่นฐาน เช่น วันที่มาถึงและวันที่ออกเดินทาง ลายมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง ภาพถ่าย ภาพถ่ายที่ระลึก ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกบันทึกโดย CCTV สถานที่ทำงาน การศึกษา รายละเอียดประกัน รายละเอียดของทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน รายได้ครัวเรือน เงินเดือน และรายได้บุคคล  
 • ลักษณะพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคุณ และข้อมูลที่จัดเก็บจากการใช้งานสินค้าและบริการ
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ รายละเอียดการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล ไลน์ ไอดี (Line ID) ชื่อบัญชีเฟสบุ๊ค (Facebook account) ชื่อบัญชีกูเกิ้ล (Google account) และชื่อไอดีเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมอื่นๆ 
 • ข้อทูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือข้อมูลธนาคาร หมายเลขบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ประเภทของบัตรเครดิต รอบบิล รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดการชำระเงิน และบันทึกอื่นๆ 
 • รายละเอียดด้านการสื่อสารและโฆษณา  เช่น ความสมัครใจของคุณในการรับข่าวสารโฆษณาจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทลูก บุคคลภายนอก คู่ค้า รวมทั้งความสมัครใจที่จะรับการติดต่อจากเรา ตลอดจนการแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา 
 • รายละเอียดสมาชิก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก หมายเลขบัตรสมาชิก จำนวนคะแนน (reward points) วันที่ออก/และวันหมดอายุของบัตรเครดิต ชื่อไอดีสมาชิก (เช่น ชื่อไอดีแคนนอน และชื่อไอดีอื่นๆ สำหรับลูกค้า) ประเภทสมาชิก วันและเดือนที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ชื่อบัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน รวมทั้ง ใบสมัครใช้บริการและสินค้า (เช่น ใบสมัครสมาชิก)    
 • รายละเอียดประวัติบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รายละเอียดประวัติบุคคลและรูปภาพ การซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ การสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการสั่งซื้อ สินค้าที่ซื้อ จำนวนสินค้า การสั่งซื้อและสินค้าที่ถูกยกเลิกโดยคุณ การสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ จำนวนการเก็บเงินปลายทาง (COD) หมายเลขการสั่งสินค้า (Order ID) บันทึกทางการเงิน พิน (PIN) ความสนใจของคุณ ความสมัครใจ ความเห็น และการตอบแบบสอบถาม การสำรวจความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมทางเครือข่ายออนไลน์ ราละเอียดการมีส่วนร่วม โปรแกรมที่ช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า (Royalty Program) การใช้รหัสส่วนลด และรายการส่งเสริมการขาย คำอธิบายใบสั่งซื้อของลูกค้า บริการลูกค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้า การดำเนินคดี การทดสอบ และการทดลองใช้ (สินค้าและบริการ) 
 • รายละเอียดทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) คุกกี้ (Cookie) ชุดตัวเลขที่ทางผู้ผลิตระบุไว้ให้กับการ์ดเครือข่าย (MAC address) เว็บ บีคอน (Web Beacons) การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทและรุ่นของอุปกรณ์ เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง การเชื่อมต่อผ่านการล็อคอินครั้งเดียว (SSO) บันทึกการล็อคอิน (Login Log) ช่วงเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง (ข้อมูล) ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลการล็อคอิน ประวัติการเรียกดู (Search History) ประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ (Browser) เขตเวลาและสถานที่ ประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ปลั๊กอิน (browser plug-in types and versions) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น 
 • รายละเอียดธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้คุณและการชำระเงินจากคุณ วันและ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ รายละเอียดการขอคืนเงิน จำนวนเงินที่ขอคืน วันและสถานที่ซื้อ (สินค้าและบริการ)  หมายเลขการสั่งซื้อ นัดหมายในการให้บริการ ที่อยู่/วัน และเวลาสำหรับนัดรับหรือการจัดส่งสินค้า การรับใบเสร็จ การลงชื่อผู้รับ รายละเอียดการรับประกัน ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง รายละเอียดการจอง รายละเอียดการเช่า ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม ที่อยู่ สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมการขายในอดีต สถานะพฤติกรรมการซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าและบริการที่คุณซื้อ 
 • รายละเอียดการใช้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ของเรา และ/หรือ แอปพลิเคชั่น สินค้าในรถเข็น (customer’s cart) บันทึกรายการโปรด (wish list record) และไทม์แสตมของการเข้าชมครั้งสุดท้าย (timestamp of last click) และบันทึกคำถามและคำตอบ และ
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ศาสนา และเชื้อชาติตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการ 

กรณีที่คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชื่อ และที่อยู่ติดต่อของสมาชิกในครอบครัว โปรดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงเนื้อหาของประกาศนโยบายฉบับนี้ และ/หรือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด (ในกรณีที่ต้องขอความยินยอม) 

เราจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเฉพาะในกรณีที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้เท่านั้น 

เราจะจัดเก็บข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเฉพาะกรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์/              ผู้อนุบาลตามกฎหมายได้ให้ความยินยอมเท่านั้น เราไม่มีเจตนาในการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือข้อมูลของบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์/ผู้อนุบาล ในกรณีที่เราทราบว่าเราบังเอิญเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดจากผู้ปกครอง หรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้พิทักษ์/ผู้อนุบาลในกรณีของผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือผู้ไร้ความสามารถ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทิ้งในทันที หรือนำไปประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาต

 1. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 

2.1 ตามวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอม:

(1) การสื่อสารและการตลาด: เพื่อสื่อสารด้านการตลาด เช่น การจัดรายการส่งเสริมการตลาด ข้อเสนอพิเศษ             การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งรวมถึงการโฆษณาด้านการบริการจากเราและบริษัทในเครือของเรา บริษัทลูก และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจ และ 

(2) ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ: เพื่อยืนยันและตรวจสอบตัวตน 

2.2 ตามวัตถุประสงค์ที่เราอาจใช้เหตุอื่นๆ ตามกฎหมายในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาศัยเหตุอื่นๆ ตามกฎหมาย ดังนี้: (1) เหตุหน้าที่ตามสัญญา คือ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาต่อคุณได้              (2) เหตุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลภายนอก (3) เหตุหน้าที่ตามกฎหมาย คือ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้(4) เหตุความอันตรายต่อชีวิต คือ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) เหตุประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้เราสามารถดำเนินภารกิจในประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อใช้อำนาจตามกฎหมาย  

เราอาจจะจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อจัดเตรียมสินค้าและบริการให้คุณ: เพื่อเข้าทำสัญญาและบริการจัดการความสัมพันธ์ทางสัญญากับคุณ เพื่อสนับสนุนและดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และสินค้า เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น และดำเนินการด้านธุรกรรมการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ร่วมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับเช็ค การตรวจสอบ การยกเลิก เพื่อดำเนินการตามการสั่งซื้อของคุณ บริการจัดส่ง และจัดเก็บรวมทั้งส่งคืน การขอคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ การจัดเตรียมข้อมูลสถานะสินค้าและวันที่จัดส่งสินค้า และการดำเนินกิจกรรมภายในด้านคลังสินค้า รวมถึงการรับสินค้า การบรรจุสินค้า และการติดฉลากลงบนสินค้า และอาจมีกรณีเพื่อตรวจสอบระยะเวลาการรับประกัน การให้บริการหลังการขาย 
 2. เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตน: เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ระบุ และยืนยันตัวตนของคุณ 
 3. เพื่อการตลาดและการสื่อสารด้านโฆษณากับคุณ: เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทลูก และคู่ค้าของเรา เพื่อจัดเตรียมการสื่อสารด้านการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ รางวัล ของขวัญ รายการส่งเสริมการขาย การแจ้งเตือน ข่างสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และเพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณ เพื่อบริการจัดการข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า การร้องขอ ข้อคิดเห็น การร้องเรียน            การเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและจัดการปัญหาด้านเทคนิค เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณในฐานะสมาชิกร้านค้าของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณในการใช้งานสินค้าและบริการ
 4. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของคุณกับสินค้าและบริการ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล การล้างข้อมูล และศึกษาข้อมูล การทำวิจัยทางการตลาด การทำแบบสำรวจความเห็นลูกค้า การทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การประเมิน พฤติกรรม สถิติและการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค (segmentation)  แนวโน้มและลักษณะการบริโภค เพื่อเข้าใจคุณให้มากขึ้น พัฒนาการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงการดำเนินงานของเราให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น การประเมินประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการขายต่างๆ การระบุและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน การพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณซื้อและได้รับ และสินค้าและบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจใช้บริการ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ความสมัครใจในการรับและสื่อสาร เพื่อตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าของคุณ รุ่นของสินค้าที่ซื้อ วันที่ลงทะเบียนรหัสสินค้าที่ซื้อ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่คุณอาจจะสนใจ เพื่อระบุความชื่อชอบของคุณ และเพื่อปรับปรุงให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น และอื่นๆ 
 5. การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานกิจกรรม/โปรแกรมส่งเสริมการขาย: เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าของเรา งานกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติงาน กิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ทางแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ งานกิจกรรมสำหรับลูกค้าซึ่งเราจัดขึ้น 
 6. เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สินค้า และบริการ: เพื่อวัดผล พัฒนา บริการจัดการ และปรับปรุง วิจัย และพัฒนาบริการของเรา สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจต่อคุณและลูกค้ารายทั้งหมดของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา เพื่อการรายงานในภาพรวม และประเมินผลการทำงานของสินค้าที่จับต้องได้ของเรา ทรัพย์สินดิจิตอล หรือรายการส่งเสริมการขาย 
 7. การบริการจัดการด้านไอที: เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการจัดการธุรกิจของเราสำหรับการดำเนินงานด้านไอที การบริการจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินการด้านระบบความปลอดภัยทางไอที และการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางไอที ลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล การเชื่อมต่อไมโครไซต์ของเราผ่านการล็อคอินครั้งเดียว (SSO) การบริหารจัดการธุรกิจภายในภายใต้กฎระเบียบภายใน นโยบาย และขั้นตอน เพื่อจัดการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และบริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา
 8. การปกป้องส่วนได้เสียของเรา: เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความโปร่งใส่ของธุรกิจ เพื่อใช้สิทธิของเราในการปกป้องส่วนได้เสียในกรณีที่มีความจำเป็นและทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ การป้องกัน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อบริหารจัดการและป้องกันการสูญเสียทางด้านสินทรัพย์ และทรัพย์สินของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสำนักงานของเราซึ่งรวมถึงการใช้ CCTV ด้วย เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันและรายงานเรื่องความผิดทางอาญาและเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความโปร่งใส่ของธุรกิจของเรา 
 9. เพื่อตรวจจับการทุจริต: เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ (ตัวอย่าง เช่น การปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการต่อต้านการฟอกเงิน และเพื่อป้องกันการทุจริต) ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Sanction List) ด้วย การตรวจสอบภายในและบันทึก ระบบบริการจัดการสินทรัพย์ และระบบควบคุมธุรกิจอื่นๆ  
 10. ธุรกรรมบริษัท: กรณีการขาย โอน ควบ ปรับโครงสร้าง หรือเหตุการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เราอาจจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่งรายหรือมากกว่าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม 
 11. ความเสี่ยง: เพื่อดำเนินการทางด้านการจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยง 
 12. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ในการปฏิบัติ: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขั้นตอนตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและอยู่นอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานที่มีอำนาจ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติเช่นนั้น และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติหน้าตามกฎหมาย ขั้นตอน หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมและจัดการบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบกำกับภาษี หรือเอกสารทางภาษีเต็มรูปแบบ บันทึกและตรวจสอบการสื่สาร การเปิดเผยต่อสรรพากร หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องบริการทางการเงิน และหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆของรัฐ และการสืบสวนและป้องกันอาชญากรรม และ/หรือ 
 13. ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างการ และอนามัย   

ในกรณีที่คุณไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องการจัดเก็บตามเงื่อนไขของกฎหมายเนื่องจากการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อคุณ คุณรับทราบและเข้าใจว่าในกรณีดังกล่าว อาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายในประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทย หรืออยู่นอกประเทศไทย คุณสามารถเข้าชมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้น 

 • กลุ่มบริษัทแคนนอน 

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทแคนนอน ข้อมูลของคุณอาจถูกเข้าถึง หรือเผยแพร่ให้กับบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทแคนนอนตามวัตถุประสงค์ในประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้ กรณีดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทแคนนอนอ้างถึงความยินยอมที่เราได้รับ 

 • ผู้ให้บริการของเรา 

เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้ให้บริการภายนอกในการดำเนินงานในนามของเรา หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการของเรา หรือซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการด้านไอทีและการสนับสนุนทางเทคนิค (2) ผู้ให้บริการคลังสินค้าและการขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงิน (4) ผู้ให้บริการด้านโฆษณา สื่อ และการสื่อสาร (5) ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง (6) ผู้จัดงานและโครงการต่างๆ (7) ตัวแทนขาย (8) ผู้ให้บริการด้านการโทรศัพท์ และบริการสื่อสาร (9) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ (10) ผู้ตรวจสอบบัญชี และ/หรือ (11) ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบคลาวด์

ในกระบวนการจัดเตรียมบริการต่างๆ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับผู้ให้บริการที่จะจัดการบริการเหล่านั้น และเรายังได้ร้องขอให้ผู้ให้บริการทุกรายไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกวัตถุประสงค์ เราจะทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการที่เราร่วมงาน 

3.3 คู่ค้าทางธุรกิจของเรา 

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจในรายที่มีการร่วมมือกันเพื่อเสนอสินค้าและบริการ หรือคู่ค้ารายที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการที่เราได้เสนอให้แก่คุณโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย รายการส่งเสริมการขาย

3.4 เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม

เราเปิดให้คุณล็อคอิน (Login) เข้าสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่จำเป็นกรอกแบบฟอร์มสำหรับการล็อคอินโดยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม ในกรณีที่คุณใช้ระบบล็อคอิน (Login) ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมให้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้เราเข้าถึงและเก็บข้อมูลสาธารณะบนบัญชีเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของคุณ (เช่น เฟสบุ๊ค กูเกิ้ล) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ได้แจ้งให้คุณทราบในระหว่างการใช้ระบบล็อคอิน (Login) ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม ทั้งนี้ เราอาจตรวจสอบอีเมลของคุณกับเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมเพื่อระบุว่าคุณได้ขึ้นทะเบียนผู้ใช้กับเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมดังกล่าวหรือไม่ และเพื่อแจ้งโฆษณาสำหรับคุณผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (แล้วแต่กรณี)

เราได้ร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่เปิดให้คุณสามารถเข้าใช้งานบริการหรือเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายที่จัดโดยบุคคลดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทบางแห่งอาจจะอนุญาตให้คุณใช้แต้มสะสม หรือล็อคอิน (Login) เข้าสู่บริการทางออนไลน์เพื่อรับ หรือสมัครรับบริการของบริษัทนั้นๆ นอกจากนี้บัญชีเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของคุณอาจทำให้คุณได้รับอนุญาตจาก                 ผู้ให้บริการเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมในการเชื่อมต่อบัญชีของคุณเข้ากับบัญชีบริการออนไลน์ต่างๆ หรือล็อคอิน (login) เข้าสู่บัญชีบริการออนไลน์ต่างๆ ผ่านทางบัญชีเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของคุณ เมื่อคุณเข้าใจงานบริการดังกล่าว เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเหล่านี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้จะอยู่ภายใต้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยไม่นำประกาศนโยบายฯ ฉบับนี้มาใช้ 

3.5 บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด

ในบางสถานการณ์ เราจำเป็นต้องเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานที่มีอำนาจ หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นก็เพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอกหรือเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน หรือเพื่อตรวจจับ หรือมิเช่นนั้นก็เพื่อระบุถึงการฉ้อโกง สวัสดิภาพ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกประเทศไทย 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสาขา บุคคลภายนอก หรือระบบจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ซึ่งประเทศดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ในระดับเดียวกัน เราจะดำเนินการ และพิจารณาจนมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนอย่างปลอดภัย และฝ่ายที่รับข้อมูลดังกล่าว มีมาตรการในการคุ้มครอง หรือแนวทางอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม เราจะขอความยินยอมจากคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ขอความยินยอมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทย

 1. การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้นำข้อมูลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้น 

 1. คุกกี้ 

ในกรณีที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะอย่างโดยอัตโนมัติจากคุณโดยใช้คุกกี้ คุกกี้คือข้อมูลส่วนเล็กๆ หรือข้อความที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ และถูกใช้เพื่อเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ และยังใช้เพื่อวิเคราะห์ความนิยม บริการจัดการเว็บไซต์ของเรา การติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ในเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ คุกกี้บางประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากปราศจากคุกกี้ดังกล่าว เว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ คุกกี้ประเภทอื่นนอกจากนั้น ช่วยให้เราต่อยอดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การปรับเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบของคุณ และอำนวยความสะดวกให้คุณในการใช้งานเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์จะจดจำชื่อบัญชีของคุณได้ โดยวิธีการที่ปลอดภัย เช่นเดียวกันกับการจดจำภาษาที่คุณต้องการใช้งาน เว็บบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณตัดสินใจว่าต้องการจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุกกี้ ในกรณีที่คุณปฏิเสธ ลบทิ้ง หรือบล็อคคุกกี้ อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ กรณีที่ไม่มีคุกกี้ ความสามารถของคุณในการใช้งานลักษณะเฉพาะ หรือพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกบางรายอาจต้องส่งคุกกี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราเพื่อให้บริการโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณผ่านทางการใช้งานบราว์เซอร์ บุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจเก็บข้อมูลการใช้งานบราว์เซอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ประเมินได้ว่าคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร และหน้าที่คุณใช้งานเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เก็บผ่านทางระบบอัตโนมัตินี้อาจมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณกรอกไว้ในเว็บไซต์ของเรา 

 1. สิทธิของคุณ  

ภายใต้ข้อบังคับ และข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้: 

 • สิทธิในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิในการเข้าถึง หรือเรียกร้องสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจร้องขอให้คุณแสดงตัวตนก่อนจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ 
 • สิทธิในการแก้ไข: คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บ ใช้ และเปิดเผย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือล้าสมัย 
 • สิทธิในการขอรับข้อมูล: คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาอยู่ ในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมรายอื่น ในกรณีที่ (ก) คุณเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา และ (ข) เราได้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคำยินยอม หรือสัญญาที่มีกับคุณ 
 • สิทธิในการปฏิเสธ: คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การปฏิเสธการตลาดทางตรง      
 • สิทธิในการจำกัด: คุณมีสิทธิที่จะจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
 • สิทธิในการถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณยินยอมให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด 
 • สิทธิในการขอให้ลบทิ้ง: คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยไม่สามารถระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว ในกรณีที่เราจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินการ เพื่อใช้สิทธิ หรือเพื่อแก้ต่างในข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 
 • สิทธิในการร้องเรียน: คุณมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขัดต่อหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 1. ข้อมูลสำหรับติดต่อเรา 

กรณีที่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและกิจกรรมที่เราทำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางข้อมูลด้านล่าง เรายินดีที่จะได้ช่วยเหลือคุณ ทั้งการให้ข้อมูล คำแนะนำ หรือการรับเรื่องร้องเรียน 

 

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 • ฝ่ายกฎหมาย 
 • เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
 • โทร 0-2344-9988 ต่อ 4600 และ 4602
 •  CMT-PDC@cmt.canon.co.th