นโยบายการรับคืนสินค้า

แคนนอนออนไลน์สโตร์จะยอมรับสำหรับการรับหรือแลกเปลี่ยนสินค้าชำรุดหรือยังไม่ได้เปิดการใช้งานที่ทำการซื้อได้ที่ร้านแคนนอนออนไลน์สโตร์ภายใต้ข้อยกเว้นและระยะเวลาสำหรับผลตอบแทนที่ระบุไว้ด้านล่าง : รวมสินค้าทั้งหมดกลับไปที่ร้านค้าออนไลน์และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีทั้งหมด รายการเดิม (เช่นคู่มือ,สาย,ฯลฯ) ที่มาพร้อมกับสินค้า สำหรับสินค้าวัสดุสินเปลือง (เช่น หมึก กระดาษ ฯลฯ) แคนนอนออนไลน์สโตร์ไม่รับคืนทุกกรณี และสำเนาใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ รวมถึงสลิปเพื่อมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนหรือการแลกเปลี่ยน การจัดส่งสินค้าและการจัดการค่าใช้จ่ายจากคำสั่งเดิมของคุณจะไม่ได้รับเงินคืนเว้นแต่สินค้าจะถูกกำหนดโดยแคนนอนร้านค้าออนไลน์ในดุลยพนิจของตนว่ามีข้อบกพร่อง