[Pre-Order] KP-36IP (Post card Layout)

฿350.00

Selphy all model

สินค้า Pre-Order ระยะเวลารอสินค้า 30-60 วัน

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการชำระเงิน เมื่อคุณชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] KP-36IP (Post card Layout)
รายละเอียดสินค้า [Pre-Order] KP-36IP (Post card Layout)

4R Size Paper + Ink Cartridge (36 sheets)

สินค้าใกล้เคียงกัน